armenian numerot 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nolla զրո -
1 Yksi մեկ -
2 Kaksi երկու -
3 Kolme երեք -
4 Neljä չորս -
5 Viisi հինգ -
6 Kuusi վեց -
7 Seitsemän յոթ -
8 Kahdeksan ութ -
9 Yhdeksän ինը -
10 Kymmenen տասը -
11 Yksitoista տասնմեկ -
12 Kaksitoista տասներկու -
13 Kolmetoista տասներորդ -
14 Neljätoista տասնչորս -
15 Viisitoista տասնհինգ -
16 Kuusitoista տասնվեց -
17 Seitsemäntoista տասնյոթ -
18 Kahdeksantoista տասնութ -
19 Yhdeksäntoista տասնինն -
20 Kaksikymmentä քսան -
21 Kaksikymmentäyksi քսան -
22 Kaksikymmentäkaksi քսան երկու -
23 Kaksikymmentä kolme քսաներեք -
24 Kaksikymmentäneljä քսանչորս -
25 Kaksikymmentäviisi քսանհինգ -
26 Kaksikymmentä kuusi քսանվեց -
27 Kaksikymmentä seitsemän քսան յոթ -
28 Kaksikymmentäkahdeksan քսան ութ -
29 Kaksikymmentä yhdeksän քսանինը -
30 Kolmekymmentä երեսուն -
31 Kolmekymmentäyksi երեսուն մեկ -
32 Kolmekymmentäkaksi երեսուն երկու -
33 Kolmekymmentä kolme երեսուն երեք -
34 Kolmekymmentä neljä երեսուն չորս -
35 Kolmekymmentä viisi երեսուն հինգ -
36 Kolmekymmentä kuusi երեսուն վեց -
37 Kolmekymmentäseitsemän երեսուն յոթ -
38 Kolmekymmentä kahdeksan երեսուն ութ -
39 Kolmekymmentä yhdeksän երեսուն ինը -
40 Neljäkymmentä քառասուն -
41 Neljäkymmentä yksi քառասունմեկ -
42 Neljäkymmentä kaksi քառասուներկու -
43 Neljäkymmentä kolme քառասուներեք -
44 Neljäkymmentä neljä քառասունչորս -
45 Neljäkymmentäviisi քառասունհինգ -
46 Neljäkymmentä kuusi քառասունվեց -
47 Neljäkymmentä seitsemän քառասունյոթ -
48 Neljäkymmentä kahdeksan քառասունութ -
49 Neljäkymmentä yhdeksän քառասուն ինը -
50 Viisikymmentä հիսուն -
51 Viisikymmentä yksi հիսունմեկ -
52 Viisikymmentä kaksi Հիսուն երկու -
53 Viisikymmentä kolme Հիսուն երեք -
54 Viisikymmentä neljä հիսունչորս -
55 Viisikymmentä viisi հիսունհինգ -
56 Viisikymmentä kuusi հիսուն վեց -
57 Viisikymmentä seitsemän հիսունյոթ -
58 Viisikymmentä kahdeksan հիսուն ութ -
59 Viisikymmentä yhdeksän հիսուն ինը -
60 Kuusikymmentä վաթսուն -
61 Kuusikymmentä yksi վաթսուն մեկ -
62 Kuusikymmentä kaksi վաթսուն երկու -
63 Kuusikymmentäkolme վաթսուն երեք -
64 Kuusikymmentä neljä վաթսուն չորս -
65 Kuusikymmentä viisi վաթսուն հինգ -
66 Kuusikymmentä kuusi վաթսուն վեց -
67 Kuusikymmentä seitsemän վաթսուն յոթ -
68 Kuusikymmentä kahdeksan վաթսունութ -
69 Kuusikymmentä yhdeksän վաթսունինը -
70 Seitsemänkymmentä յոթանասուն -
71 Seitsemänkymmentä yksi յոթանասուն մեկ -
72 Seitsemänkymmentä kaksi յոթանասուն երկու -
73 Seitsemänkymmentä kolme յոթանասուն երեք -
74 Seitsemänkymmentä neljä յոթանասուն չորս -
75 Seitsemänkymmentä viisi յոթանասուն հինգ -
76 Seitsemänkymmentä kuusi յոթանասուն վեց -
77 Seitsemänkymmentä seitsemän յոթանասուն յոթ -
78 Seitsemänkymmentä kahdeksan յոթանասունութ -
79 Seitsemänkymmentä yhdeksän յոթանասուն ինը -
80 Kahdeksankymmentä ութսուն -
81 Kahdeksankymmentä yksi ութսուն մեկ -
82 Kahdeksankymmentä kaksi ութսուն երկու -
83 Kahdeksankymmentä kolme ութսուն երեք -
84 Kahdeksankymmentä neljä ութսունչորս -
85 Kahdeksankymmentä viisi ութսունհինգ -
86 Kahdeksankymmentä kuusi ութսուն վեց -
87 Kahdeksankymmentä seitsemän ութսուն յոթ -
88 Kahdeksankymmentä kahdeksan ութսուն ութ -
89 Kahdeksankymmentä yhdeksän ութսուն ինը -
90 Yhdeksänkymmentä իննսուն -
91 Yhdeksänkymmentäyksi իննսուն մեկ -
92 Yhdeksänkymmentä kaksi իննսուն երկու -
93 Ninety kolme իննսուն երեք -
94 Ninety neljä իննսուն չորս -
95 Yhdeksänkymmentä viisi իննսունհինգ -
96 Yhdeksänkymmentä kuusi իննսունվեց -
97 Yhdeksänkymmentäseitsemän իննսուն յոթ -
98 Yhdeksänkymmentäkahdeksan իննսուն ութ -
99 Yhdeksänkymmentä yhdeksän իննսուն ինը -
100 Sata հարյուր -