albanialainen numerot 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nolla Zero -
1 Yksi Një -
2 Kaksi Dy -
3 Kolme Tre -
4 Neljä Katër -
5 Viisi Pesë -
6 Kuusi Gjashtë -
7 Seitsemän Shtatë -
8 Kahdeksan Tetë -
9 Yhdeksän Nëntë -
10 Kymmenen Dhjetë -
11 Yksitoista Njëmbëdhjetë -
12 Kaksitoista Dymbëdhjetë -
13 Kolmetoista Trembëdhjetë -
14 Neljätoista Katërmbëdhjetë -
15 Viisitoista Pesëmbëdhjetë -
16 Kuusitoista Gjashtëmbëdhjetë -
17 Seitsemäntoista Shtatëmbëdhjetë -
18 Kahdeksantoista Tetëmbëdhjetë -
19 Yhdeksäntoista Nëntëmbëdhjetë -
20 Kaksikymmentä Njëzet -
21 Kaksikymmentäyksi Njëzet e një -
22 Kaksikymmentäkaksi Njëzet e dy -
23 Kaksikymmentä kolme Njëzet e tre -
24 Kaksikymmentäneljä Njëzet e katër -
25 Kaksikymmentäviisi Njëzet e pese -
26 Kaksikymmentä kuusi Njëzet e gjashtë -
27 Kaksikymmentä seitsemän Njëzet e shtatë -
28 Kaksikymmentäkahdeksan Njëzet e tetë -
29 Kaksikymmentä yhdeksän Njëzet e nëntë -
30 Kolmekymmentä Tridhjetë -
31 Kolmekymmentäyksi Tridhjetë një -
32 Kolmekymmentäkaksi Tridhjetë e dy -
33 Kolmekymmentä kolme Tridhjetë e tre -
34 Kolmekymmentä neljä Tridhjetë e katër -
35 Kolmekymmentä viisi Tridhjetë e pesë -
36 Kolmekymmentä kuusi Tridhjetë e gjashtë -
37 Kolmekymmentäseitsemän Tridhjetë e shtatë -
38 Kolmekymmentä kahdeksan Tridhjetë e tetë -
39 Kolmekymmentä yhdeksän Tridhjetë e nëntë -
40 Neljäkymmentä Dyzetë -
41 Neljäkymmentä yksi Dyzet e një -
42 Neljäkymmentä kaksi Dyzet e dy -
43 Neljäkymmentä kolme Dyzet e tre -
44 Neljäkymmentä neljä Dyzet e katër -
45 Neljäkymmentäviisi Dyzet e pesë -
46 Neljäkymmentä kuusi Dyzet e gjashtë -
47 Neljäkymmentä seitsemän Dyzet e shtatë -
48 Neljäkymmentä kahdeksan Dyzet e tetë -
49 Neljäkymmentä yhdeksän Dyzet e nëntë -
50 Viisikymmentä Pesëdhjetë -
51 Viisikymmentä yksi Pesëdhjetë e një -
52 Viisikymmentä kaksi Pesëdhjetë e dy -
53 Viisikymmentä kolme Pesëdhjetë e tre -
54 Viisikymmentä neljä Pesëdhjetë e katër -
55 Viisikymmentä viisi Pesëdhjetë e pesë -
56 Viisikymmentä kuusi Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Viisikymmentä seitsemän Pesëdhjetë e shtatë -
58 Viisikymmentä kahdeksan Pesëdhjetë e tetë -
59 Viisikymmentä yhdeksän Pesëdhjetë e nëntë -
60 Kuusikymmentä Gjashtëdhjetë -
61 Kuusikymmentä yksi Gjashtëdhjetë e një -
62 Kuusikymmentä kaksi Gjashtëdhjetë e dy -
63 Kuusikymmentäkolme Gjashtëdhjetë e tre -
64 Kuusikymmentä neljä Gjashtëdhjetë e katër -
65 Kuusikymmentä viisi Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Kuusikymmentä kuusi Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Kuusikymmentä seitsemän Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Kuusikymmentä kahdeksan Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Kuusikymmentä yhdeksän Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Seitsemänkymmentä Shtatëdhjetë -
71 Seitsemänkymmentä yksi Shtatëdhjetë e një -
72 Seitsemänkymmentä kaksi Shtatëdhjetë e dy -
73 Seitsemänkymmentä kolme Shtatëdhjetë e tre -
74 Seitsemänkymmentä neljä Shtatëdhjetë e katër -
75 Seitsemänkymmentä viisi Shtatëdhjetë e pesë -
76 Seitsemänkymmentä kuusi Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Seitsemänkymmentä seitsemän Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Seitsemänkymmentä kahdeksan Shtatëdhjetë e tetë -
79 Seitsemänkymmentä yhdeksän Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Kahdeksankymmentä Tetëdhjetë -
81 Kahdeksankymmentä yksi Tetëdhjetë e një -
82 Kahdeksankymmentä kaksi Tetëdhjetë e dy -
83 Kahdeksankymmentä kolme Tetëdhjetë e tre -
84 Kahdeksankymmentä neljä Tetëdhjetë e katër -
85 Kahdeksankymmentä viisi Tetëdhjetë e pesë -
86 Kahdeksankymmentä kuusi Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Kahdeksankymmentä seitsemän Tetëdhjetë e shtatë -
88 Kahdeksankymmentä kahdeksan Tetëdhjetë e tetë -
89 Kahdeksankymmentä yhdeksän Tetëdhjetë e nëntë -
90 Yhdeksänkymmentä Nëntëdhjetë -
91 Yhdeksänkymmentäyksi Nëntëdhjetë e një -
92 Yhdeksänkymmentä kaksi Nëntëdhjetë e dy -
93 Ninety kolme Nëntëdhjetë e tre -
94 Ninety neljä Nëntëdhjetë e katër -
95 Yhdeksänkymmentä viisi Nëntëdhjetë e pesë -
96 Yhdeksänkymmentä kuusi Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Yhdeksänkymmentäseitsemän Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Yhdeksänkymmentäkahdeksan Nëntëdhjetë e tetë -
99 Yhdeksänkymmentä yhdeksän Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Sata Njëqindë -